BIG GROUP KHỞI CÔNG TÒA NHÀ CĂN HỘ CHO THUÊ ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ

3TÒA NHÀ 40 CĂN HỘ CHO THUÊ HCM HUỲNH TẤN PHÁT
2TOÀ NHÀ 20 CĂN HỘ CHO THUÊ ĐÀ NẴNG PHAN HUY THỰC
1DỰ ÁN TOÀ NHÀ CĂN HỘ – VĂN PHÒNG OFFICETEL NGUYỄN HỮU THỌ

Tổng Đầu Tư 10.000 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 100

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 0

  0 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  22
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  10.000 BigShare
 • Đã đầu tư:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare

Tổng Đầu Tư 24.000 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 239

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 10

  10 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  43
 • Số nhà đầu tư:

  2
 • Đã đầu tư:

  23.900 BigShare
 • Đã đầu tư:

  100 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare

Tổng Đầu Tư 20.000 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 190

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 100

  10 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  27
 • Số nhà đầu tư:

  18
 • Đã đầu tư:

  19.000 BigShare
 • Đã đầu tư:

  1.000 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare

Tổng Đầu Tư 150.000 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 300

  500 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 0

  0 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  10
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  13.500 BigShare
 • Đã đầu tư:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  136.500 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare

Tổng Đầu Tư 10.000 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 100

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 0

  0 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  22
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  10.000 BigShare
 • Đã đầu tư:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare

Tổng Đầu Tư 20.000 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 190

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 100

  10 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  27
 • Số nhà đầu tư:

  18
 • Đã đầu tư:

  19.000 BigShare
 • Đã đầu tư:

  1.000 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare

Tổng Đầu Tư 24.000 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 239

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 10

  10 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  43
 • Số nhà đầu tư:

  2
 • Đã đầu tư:

  23.900 BigShare
 • Đã đầu tư:

  100 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare

Tổng Đầu Tư 150.000 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 300

  500 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 0

  0 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  10
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  13.500 BigShare
 • Đã đầu tư:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  136.500 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare